การฝึกซ้อมและทดสอบร่างกายเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง
         

           เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 หน่วยปฏิบัติการพิเศษและบรรเทาสาธารณภัย งานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยทบทวน ในส่วนของการดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตามวาระ อีกทั้งได้ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ดับเพลิงชนิดต่างๆ ให้สามารถเข้าปฏิบัติงานควบคุมสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์วิกฤตภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงสามารถตอบโต้เหตุนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์ใช้อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึก


ปรับปรุงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555